سختی گیر

سختی گیر

سختی گیر water sofetner دستگاهی هست برای جدا کردن سختی های موجود در آب برای استفاده مطلوب تر از آب در کارهای صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و ….. عموما سختی گیر در کلیه صنایعی که تاسیسات آن با آب و به خصوص آب های دارای درجه سختی بالا (بیشتر از 150ppm) در ارتباط هستند […]