لوله کاروگیت

لوله کاروگیت

لوله کاروگیت پر مصرف ترین لوله پلی اتیلن فاضلابی است با سطح بیرونی فنری یا شیاردار و سطح داخلی زرد رنگ و صیقلی بمنظور انتقال پرسرعت فاضلاب و آب بصورت ثقلی. برای انتقال آب و فاضلاب در زیر زمین و گاها روی زمین ناچار باید از کانال استفاده گردد که به دلیل معایب لوله های […]